Oppilaskunta

OPPILASKUNTA

Koulun tehtävä on kehittää ja vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta kouluyhteisössä. Kouluyhteisö tarjoaa turvalliset puitteet harjoitella osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Nämä taidot ovat toimivan demokratian perusedellytys. Oppilaita pyritään kasvattamaan demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi kansalaisiksi. Osallistumi-sen ja vaikuttamisen taitoja voi oppia vain harjoittelemalla oppilaan ikäkaudelle sopivalla tavalla.

 • Pyrimme herättämään oppilaiden kiinnostuksen kouluyhteisöä ja yhteiskuntaa koh-taan.
 • Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta.
 • Osallistuessaan oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti.
 • Oppilaat oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua.
 • Oppilaat oppivat ymmärtämään sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen.
 • Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Oppilaiden osallisuus huomioidaan koko koulun toimintakulttuurissa, esimerkiksi oppitun-neilla, välituntitoiminnassa, ruokailussa, retkien ja juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilailla on myös mahdollisuus kehittää osallisuuttaan ja harjoitella päätöksentekoa ja vaikuttamista toimimalla oppilaskunnan hallituksessa. Ylikylän koulussa oppilaskunnan hallitus on valittu vuodesta 1999 asti.

 • Oppilaskuntavaalit järjestetään lukuvuoden alussa. Vaaleissa oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen.
 • Jokaisella luokkalaisella on mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa.
 • Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
 • Oppilaskunnalla on edustus Kempeleen kunnan Pikku Parlamentissa, Lasten fooru-missa ja Nuorten foorumissa.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lehtori Päivi Seppänen ja apulaisrehtori Matti Räty.

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584