Lastensuojelu

Lastensuojelu turvaa lasten suojelun

- turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön 
- tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen
- etusija erityiseen suojeluun

Lastensuojelun tehtävänä on
- vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
- tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
- toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto

Lastensuojelun perhetyö:
- asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän kautta
- auttaa vanhempia löytämään keinot vanhemmuudesta selviämiseen
- ohjaa perhettä luomaan sellaisen kasvuympäristön lapsille, jossa heidän terve kehityksensä on mahdollista


Lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekeminen

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Viranomaisia koskee lastensuojelulain 25§:n ja sosiaalihuoltolain 35§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää palvelutarpeen arviota.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen numeroon 044 497 2273 (klo 8-16 arkisin). Muina aikoina 112 tai 044 703 6235 (Oulun seudun sosiaalipäivystys).

Päivystykseen voit soittaa, kun tarvitset kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista lapsen, nuoren tai perheen tilanteeseen.


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa havaitaan

- lapsen hoidon ja huolenpidon puutteet tai osaamattomuus
- lapsen tarpeiden vakava laiminlyönti tai heitteillejättö
- lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka
- lapsen päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, itsetuhoisuus, rikoksilla oireilu tai jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
- huoltajan päihde- tai mielenterveyden ongelma, oman hoidon laiminlyöminen, jaksamattomuus
- perheen erittäin heikko taloudellinen tilanne tai arjen tukiverkon puuttuminen

Lapsen pahoinpitely- tai seksuaalinen hyväksikäyttöepäilyissä ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä tutkintapyyntö myös poliisille.


Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen huoltajan/huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton, jos hän kokee lapsen/perheen tarvitsevan tukea.

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voit tehdä tilanteessa, missä lapsella / lapsiperheellä on selkeä tuen/palvelutarpeen selvittämisen tarve.

Tällaisia tilanteita ovat mm.

- huoli lapsen arjen sujumisesta tai koulunkäynnistä tai terveydenhoidon toteutumisesta
- lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat, vanhemman jaksamattomuus tai muusta syystä, jossa lapsen tilanne olisi hyvä selvittää.
- lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi
- alaikäisen alkoholikokeilut
- näpistys


Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Jos suostumusta ei voida saada ja lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun, niin sosiaalityöntekijän on arvioitava avun kiireellisyys. Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi. Muussa tapauksessa on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. 

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Voimatie 6 A
90440 Kempele

Postiosoite:
Kempeleen sosiaalitoimisto
PL 21
90441 Kempele

Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, puhelinaika klo 9.00 - 10.00:

Palvelutarpeen arviot:
sos.tt. Ulla Hietala p. 050 316 9672

Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto:
sos.tt. Heidi Holmström p.050 463 6316
sos.tt. Hanna Paananen p.050 463 6317

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun jälkihuolto:
sos.tt Eija Tiikkala p. 050 463 6312 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet