Yleiskaavahankkeet

Yleiskaavoitustilanne lokakuussa 2019

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 28.8.-27.9.2019
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Alustavat rajaukset tarkastelualueille
 • Lomakepohja mielipiteelle

Valmisteluvaihe

(täydentyy)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

(täydentyy)

Hyväksymisvaihe

(täydentyy)

Yleiskaavan voimaantulo

(täydentyy)

Kaavaprosessin eteneminen

Kempeleen kunnanhallitus päätti käynnistää Linnakankaan osayleiskaavan tarkistuksen 23.4.2012. Laadittava osayleiskaava korvaa suunnittelualueella Oulun seudun yleiskaavan 2020 ja Linnakankaan osayleiskaavan (lv 6.2.2002). Laadittavan kaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti alueen maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä, tarkistaa alueen liikenneverkostot, varautua asumisen alueiden laajentumiseen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämiseen alueella. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2030.

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 23.5.-22.6.2012
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Valmisteluvaihe

 • Yleiskaavaluonnos
 • Kaavaselostusluonnos

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 20.2.-22.3.2019

 • Kuulutus: Linnakankaan osayleiskaava 2030, ehdostusvaiheen kuuleminen
 • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2019
 • Yleiskaavaehdotus 31.1.2019
 • Yleiskaavaselostus 12.2.2019
 • Lomakepohja muistutukselle

Hyväksymisvaihe

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 6.5.2019 (§39), linkki pöytäkirjaan

Yleiskaavan voimaantulo

 • Kuulutus: Voimaantulo 26.6.2019
 • Voimaan tullut osayleiskaavakartta ja selostus liitteineen

Selvitykset

 • Viheralueverkostot ja reitit 14.3.2011
 • Liikennejärjestelmä ja sen kehittäminen, 2.6.2017
 • Kempeleen pyöräilyverkko - strategiasta konkretiaan 8.4.2016
 • Kaupallinen selvitys 14.6.2017
 • Luontoselvitys 4.9.2018, täydennetty 28.1.2019
 • Linnakallio masterplan 3.11.2015

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9.- 7.10.2011, kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluvaihe

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 6.6.- 29.6. ja 30.7.-3.8.2012, kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Yleiskaavaluonnos
 • Yleiskaavamerkinnät
 • Yleiskaavaluonnos ilmakuvapohjalla
 • Yleiskaavaselostus
 • Valmisteluvaiheen vastineet, khal 7.10.2013, § 296

Valmisteluvaihe uudelleen nähtävillä 12.4.-14.5.2017

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 12.4.-14.5.2017, kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Yleiskaavaluonnos
 • Yleiskaavamerkinnät
 • Yleiskaavaselostus

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 3.10.-2.11.2018

 • Ehdotusaineisto nähtävillä 3.10.-2.11.2018, kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2018
 • Yleiskaavaehdotus 24.9.2018
 • Yleiskaavamerkinnät 24.9.2018
 • Teemakartat 1-7
 • Yleiskaavaselostus 24.9.2018

Vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos kunnanhallituksen 14.1.2019 mukaisesti

 • Piriläntien ja Ollilantien liittymässä yleiskaavaehdotuksessa ollut AK-alue on muutettu AP-alueeksi.
 • Kunnanhallituksen käsittely 14.1.2019 § 4, linkki pöytäkirjaan
 • Yleiskaavakartta, vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos 15.1.2019
 • Yleiskaavamerkinnät, vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos15.1.2019
 • Kuuleminen 23.1.2019 lähetetyillä kirjeillä muutosalueen osallisille 15.2.2019 asti

Hyväksymisvaihe

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 11.3.2019 (§14), linkki pöytäkirjaan

Yleiskaavan voimaantulo

 • Kuulutus osittaisesta voimaantulosta 28.8.2019
 • Voimaan tullut osayleiskaavakartta merkintöineen

Selvitykset

 • Luontoselvitys 4.11.2013 (Airix Ympäristö)
 • Maisema ja viherverkko 18.3.2008 (Airix Ympäristö)
 • Mt847 Meluselvitys 9.4.2015 (Sito)
 • Liikennejärjestelmä ja sen kehittäminen 2.6.2017
 • Kaupallinen selvitys 14.6.2017
 • Raideliikennemeluselvitys 16.6.2017
 • Tärinäselvitys 1.6.2017

Lisätietoa

Vireillä olevat osayleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat

Ketolanperän osayleiskaava

Sipola - Rajakorpi osayleiskaava

Linnakankaan osayleiskaava 2030

Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 (osittain voimassa)

Oulun seudun yleiskaava 2020

Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät täältä.