Tukipalvelut

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

Tukipalvelut on tarkoitettu pääasiassa vanhuksille. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelut, vaatehuolto, kuljetuspalvelut, turvapuhelinpalvelut ja päivä- ja virkistystoiminta.
Tukipalveluista peritään kunnanhallituksen vahvistamat asiakasmaksut

Lisätietoja tukipalveluista
palvelusihteeri 040 1584021

Asiakasmaksut

ATERIAPALVELUT

Sosiaalihuollon tukipalveluna järjestettyyn ateriapalveluun on oikeutettu henkilö, joka sairauden, vamman tai ikääntymisen aiheuttaman toimintakyvyn alentumisesta johtuvasta syystä ei suoriudu siitä itse. Aterian voi saada kotiin kuljetettuna tai asiakas voi käydä ruokailemassa vanhusten- ja vammaisten palvelukeskuksessa (Hovintie 12).

Ateriapalveluhakemus

Ruokalista

VAATEHUOLTO

Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus saada pyykkipalvelua hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

TURVAPUHELINPALVELUT

Turvapuhelin voidaan myöntää asiakkaalle, joka toimintakyvyn heikentymisen tai sairauden vuoksi kokee turvattomuutta. Turvapuhelin mahdollistaa avunsaannin kotiin ympärivuorokauden. Hälytyskäynneistä peritään maksu tilapäisen kotipalvelun mukaan, mikäli palvelun saaja ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käyntimaksu ei koske hälytyksiä, jotka hoitaa sairaankuljetus.

KULJETUSPALVELUT

Sosiaalihuoltolain mukaisia vanhusten kuljetuspalveluita myönnetään pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kempeleläisille, jotka eivät pysty käyttämään asiointiin joukkoliikennettä sairaudesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvien liikkumisvaikeuksien vuoksi. Kuljetuspalveluilla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Terveyspalveluiden käyttöön liittyvistä matkakustannusten korvauksista vastaa Kela.
Kuljetuspalvelua myönnetään palvelun tarpeessa oleville henkilöille pääsääntöisesti 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa enintään vuodeksi kerrallaan siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Keskustan alueella asuville myönnetään 2-4 yhdensuuntaista matkaa ja haja-asutusalueelle 4-8 matkaa. Matkojen myöntämiseen vaikuttaa toimintakyvyn, tarpeen ja asuinalueen lisäksi hakijan tulot. Kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yksin asuvan hakijan bruttotulot jäävät alle 1407 €/kk ja pariskunnan tulot jäävät alle 2270 €/kk. Päätöstä tehtäessä huomioidaan lääkärinlausunto. Kuljetuspalvelusta perittävä omavastuuosuutena alimman linja-autotaksan mukainen maksu/yhdensuuntainen matka. Kuljetuspalvelu rajoittuu oman kunnan alueelle.

Lisätietoja kuljetuspalveluista
palveluohjaaja p. 040-1584 020

Kuljetuspalveluhakemus

PÄIVÄ- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on tukea muistisairaiden ja omaishoidettavien toimintakykyä sekä tuoda vaihtelua arkielämään. Toiminnan avulla mahdollistamme omaishoitajille vapaa-aikaa itsensä sekä asioiden hoitamista varten.

Lisätietoja päivä- ja virkistystoiminnasta
kodinhoitaja p. 040-1584022

ARVONLISÄVEROTTOMAT TUKIPALVELUT

Yritykset tarjoavat kotihoidon tukipalvelua asiakkaille, joilla toimintakyky on alentunut ikäntymisen, sairauden tai vammaisuuden vuoksi. Asiakas voi olla suoraan yhteydessä valitsemaansa yrittäjään.

Arvonlisäverottomia kotipalveluita tarjoaa´:

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut