Oppilashuolto

Oppilashuollon yhteisöllinen tuki

Oppilashuollon asema
Oppilashuollon kokoontuu lukukausittain. Mukana koulun ja päiväkodin henkilökunta. .Lasten vahvuuksia huomioidaan ja itsetuntoa vahvistetaan yhteisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Kiva-kouluun liittyvää toimintaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Oppilaskunta toimii aktiivisesti. Oppilaiden osallisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Kummioppilastoimintaa toteutetaan päiväkodin ryhmien ja 3-4 luokkalaisten kesken sekä kevätlukukaudella esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaiden kesken.

Koulun ja päiväkodin vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti osallistuen myös alueelliseen toimintaan

Oppilashuollon yksilöllinen tuki

Oppilashuollon varikko
Oppilashuollon asiatuntijaryhmä, joka mm. organisoi jokavuotiset hyvinvointikyselyt sekä laatii pedagogiset asiakirjat ja päätösesitykset yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Varikko kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Varikolla kokoontuvat tarpeen mukaan erityisopettaja, rehtori, päiväkodin johtaja, terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, koulupsykologi, varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä ja luokanopettaja.

Oppilashuollon pysäkki
Yksilökohtaisen oppilashuolto, jonka tehtävänä on oppimiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa. Pysäkillä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita yhdessä huoltajan kanssa tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Mukana pysäkillä ovat oppilas ja huoltajat sekä tarvittavat asiantuntijat esimerkiksi opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä ja varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä.Pysäkki kokoontuu tarpeen mukaan ja kokoontumiset kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Kouluterveydenhoitaja

Anne Lahtela koululla oppilasasioissa alkuviikon. Avoimet vastaanotot ovat maanantaisin ja tiistiaisin klo 11.45-12.15, jolloin oppilaat voivat tulla ilman ajanvarausta käymään. Puhelimitse terveydenhoitajan tavoittaa arkisin klo 11.30-12.30. Puhelinnumero: 050-4636355 Sähköposti: anne.lahtela@kempele.fi, yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Koululääkäri Sanna Alapudas 

Kuraattori ja psykologi

Opiskeluhuollon kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja vastaavasti psykologi terveydenhuollon ammattilainen. He tukevat ja auttavat oppilasta elämän pulmatilanteissa ja työskentelevät usein työparina. Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa. Kuraattoriin ja psykologiin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun:
Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä, koulunkäynti ei kiinnosta, oppilaalla on opiskelupaineita.
Oppilaalla on pulmia kaverisuhteissa, vapaa-ajan vietossa, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteessa on ongelmia tai niissä on tapahtunut muutoksia, jotka heijastuvat oppilaan koulussa jaksamiseen.
Oppilaalla on vaikeuksia noudattaa aikuisen asettamia rajoja, itsetunto on alentunut, ilmenee pelkoja, surua tai ahdistusta.
Lisäksi psykologi voi tehdä oppimisvaikeuksiin ja keskittymisen haasteisiin liittyviä selvittelyjä/tutkimuksia.
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattoriin ja psykologiin voit olla yhteydessä puhelimitse tai Wilman kautta.
Ota yhteyttä jo silloin, kun pulmat ovat pieniä!
Kuraattori Eugenia Carratalá Pagés on tavattavissa koululla terveydenhoidon tiloissa keskiviikkoisin, puhelinnumero 040 547 2965.
Psykologi Hanna Juurinen on tavattavissa koululla terveydenhoidon tiloissa keskiviikkoisin, puhelinnumero 040-6233280.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584