Rekrytointilisä

Kempeleen Rekrytointilisä 2019

Kempeleen kunta kannustaa rekrytointilisällä työnantajia tarjoamaan työtä työttömille kempeleläisille. Rekrytointilisä on harkinnanvarainen tuki ja sitä myönnetään vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa. Rekrytointilisän ohjeet päivitetään vuosittain vastaamaan työmarkkinatilannetta, valtion palkkatukilinjauksia ja määrärahavarauksia. Rekrytointilisä koostuu rekrytointituesta ja rekrytointipalkkiosta.

Tuet myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle de minimis-tukena.

Rekrytointilisää myönnetään seuraavilla ehdoilla:

 1. Rekrytointitukea voivat hakea kaikki työnantajat (rekisteröidyt yritykset, yhdistykset ja järjestöt). Tukea ei myönnetä kaupungille, kunnalle, seurakunnalle tai valtion yksiköille.  
 2. Työnantajalla tulee olla asianmukaisesti järjestetyt työtilat ja vähintään yksi ilman palkkatukea palkattu kokopäiväinen työnjohdollinen esimies.
 3. Rekrytointituki myönnetään kuluvalle vuodelle. Mikäli työsuhde jatkuu seuraavalle vuodelle, jatkopäätös tehdään ilman erillistä hakemusta seuraavan vuoden määrärahojen ja rekrytointilisän ohjeiden puitteissa.
 4. Rekrytointituki myönnetään, kun työnantaja palkkaa vähintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka (yleensä 6 tai 8 kk)**
   - kempeleläisen työttömän 18 - 29 vuotiaan nuoren, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk tai
   - kempeleläisen, yli 300 pv passiivista työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen henkilön.
 5. Rekrytointitukea maksetaan 500 € / kk / henkilö, korkeintaan 8 kuukauden ajan. Henkilölle voidaan maksaa tukea vain kerran saman työnantajan palvelukseen.
 6. Rekrytointituella palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 85 % täydestä työehtosopimuksen mukaisesta työajasta. Työntekijälle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, tulee palkan olla tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka.  Palkan tulee perustua muuhun kuin työn tulokseen.
 7. Rekrytointituki on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin (rekrytointi-, työtila-, työväline-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin) silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea. Työnantaja sitoutuu käyttämään tuen edellä mainittuihin kustannuksiin.
 8. Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään. Rekrytointitukea voidaan myöntää, jos työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä. Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
 9. Työnantajalla ei saa olla laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen.
 10. Rekrytointituki ei edellytä palkkatuen hakemista TE-toimistosta, mutta se on mahdollista.
 11. Rekrytointituki maksetaan etukäteen 2 kk välein. Ensimmäinen erä maksetaan noin 3 viikon kuluttua päätöksestä. Työnantajan tulee toimittaa työllistämisyksikköön 2 kk:n välein palkatun työntekijän palkkalaskelmat, joita vastaan seuraavien kuukausien rekrytointituki maksetaan. Työnantajan tulee pyydettäessä toimittaa työsuhteeseen liittyvät ja muut rekrytointilisän saamisen kannalta olennaiset dokumentit.
 12. Jos tuella palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välittömästi Kempeleen työllistämisyksikköön. Rekrytointitukea maksetaan vain työsuhteen ajalta. Palkattomien poissaolojen vaikutus rekrytointituen maksuun arvioidaan tapauskohtaisesti. Irtisanoutumisen tai muusta syystä johtuvan työsuhteen keskeytymisen vaikutus rekrytointilisään arvioidaan tapauskohtaisesti ja suoritetaan mahdollinen takaisinlaskutus.
 13. Rekrytointituen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus hakea kertasuorituksena maksettavaa 1500 euron rekrytointipalkkiota, jos rekrytointilisällä tuettu työsuhde jatkuu keskeytyksettä vähintään 6 kk rekrytointitukijakson jälkeen ja vähintään 85 % työajalla. Rekrytointipalkkion maksaminen edellyttää, että työntekijä on kempeleläinen. Työnantajan on pyydettäessä toimitettava työllistetyn henkilön palkkalaskelmat ja muut työsuhteeseen liittyvät dokumentit.
 14. Rekrytointilisää (rekrytointitukea ja rekrytointipalkkiota) haetaan rekrytointilisän hakemuksella. Rekrytointituen hakemus tulee toimittaa kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta työllistämisyksikköön ja hakemukseen tulee liittää kopio työntekijän työsopimuksesta ja mikäli kyse on oppisopimuksesta, myös kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta. Mikäli työsuhteeseen on myönnetty palkkatukea, tulee hakemukseen liittää kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä. Rekrytointipalkkion hakemus on toimitettava kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on kestänyt vuoden.
 15. Väärin perustein myönnetty rekrytointilisä peritään takaisin.

_______________________________________________________________________________________

** Pääsääntöisesti työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut työssä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana. Jos työhön haetaan palkkatukea, täyttyy työssäoloehto 75 %:sti siltä ajalta kun työnantaja saa palkkatukea (35 viikkoa). Työssäoloehtoon luetaan vakuutuksen alainen työ, jota on tehty vähintään 18 tuntia viikossa ja kokoaikatyön palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen.

Lisätietoja

Työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi, p. 050 4636 398, etunimi.sukunimi@kempele.fi
Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen, p. 050 4636 390, etunimi.sukunimi@kempele.fi 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Anu Kuusijärvi
p. 050 4636 398
Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen
p. 050 4636 390
sähköpostit etunimi.sukunimi@kempele.fi