Omaishoito

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa myös muiden annettavien palveluiden määrä. Hoitopalkkio voidaan sopia myös pienemmäksi, jos hoidon sitovuus ja huolenpidon tarve on vähäistä ja/tai siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidontuki on veronalaista tuloa. Omaishoidon tuen myöntäminen on sosiaalihuoltolain mukaista kunnan harkinnanvaraista toimintaa. Tukea myönnetään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa.  Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto.

Omaishoidontuen palkkiot vuonna 2020

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.10.2018 alkaen, pdf
Omaishoidon tukihakemus, pdf

 

Lisätietoja

Alle 65-vuotiaat vammaispalvelun omaishoidontuen hakijat:

Lapset ja nuoret (alle 16-vuotiaat)
palveluohjaaja Silja Airaksinen
PL 12
90441 Kempele
p. 050 463 6301 

Aikuiset (yli 16-vuotiaat ja alle 65-vuotiaat)
palveluohjaaja Maaret Alavesa 
PL 12
90441 Kempele
p. 040 357 6445 

 

Huom! Yli 65-vuotiaat:
Ikähoivan kotipalveluohjaaja 
PL 21
90441 Kempele
p. 040 158 4020 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet