Valiokunnat ja lautakunnat

Valiokunnat

Valtuusto on valinnut alla luetellut valiokunnat toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Elinvoimavaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka tähtää elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen kehittämällä maankäyttöä ja liikennejärjestelmää, kunnan näkyvyyden ja positiivisen imagon edistämiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen kunnassa. Tehtävän toteuttamiseksi elinvoimavaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä taloudellista kehitystä, kunnan paikallistalouden muutoksia sekä ennakoi tarvittavia toimenpiteitä maapolitiikkaan ja yrityspalveluihin,
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävinä oleviin asioihin,
 • tutustuu kunnassa toimivien yritysten nykytilanteeseen ja kehitysnäkymiin,
 • pitää yhteyttä keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
 • seuraa Kempeleen strategian tavoitteiden toteutumista kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta,
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua elinvoimaisuuteen liittyvien asioiden osalta,
 • ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien elinvoimaisuuden edistämistä koskevien asioiden valmistelua,
 • ohjaa yritystoimintaa koskevien kaavahankkeiden valmistelua,
 • ohjaa kunnan liikennejärjestelmän mm. joukkoliikenteen kehittämistä,
 • ohjaa kunnan elinvoimaisuuteen liittyvien ohjelmien (esim. maapoliittinen, työllisyyspoliittinen, asunto-ohjelma) valmistelua,
 • ohjaa ympäristön viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen liittyvien asioiden valmistelua,
 • ohjaa elinkeinostrategian valmistelua,
 • tekee aloitteita elinkeinoelämän kehityshankkeista ja ohjaa niiden valmistelua,
 • tekee aloitteita ja kannanottoja kunnan maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja markkinointia koskevista asioista,
 • seuraa yritysten tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi,
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista kunnan kehittämisen ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti.

Elinvoimavaliokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

 • Pakarinen Henriikka 1.6.2017 - 31.5.2019, pj.
 • Malkamäki Janne 1.6.2019 - 31.5.2021
 • Pohjanrinne Paula, vpj.
 • Turunen Tarmo (pj. 1.6.2019 - 31.5.2021)
 • Juvani Tapio
 • Määttä Pauli
 • Vatjus-Anttila Pekka
 • Laine Sanna

Varajäsenet

 • Tähti Leena
 • Ukura Saara
 • Huusari Minna
 • Markkanen Hanna
 • Sulkala Juhani
 • Laava Jarkko
 • Marjamaa Kari

Palveluvaliokunnan tehtävänä on ohjata palveluiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteensovittaen. Tehtävän toteuttamiseksi palveluvaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä yhteiskunnallista kehitystä, kunnan väestökehitystä, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia palvelutarpeisiin,
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävä olevaan asiaan,
 • ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien palveluita koskevien asioiden valmistelua,
 • tutustuu olemassa olevien kuntapalveluiden nykytilaan ja tekee tarvittaessa aloitteita palveluiden uudelleenjärjestelyiksi,
 • ohjaa talousarvion käyttötalousosan valmistelua kunnanhallitukselle (mitä, kuinka paljon, millä laadulla ja hinnalla palveluja asukkaille hankitaan) ja seuraa talousarvion toteutumista sekä ohjaa tarvittaessa talousarviomuutosten valmistelua,
 • ohjaa palvelukohtaisten suunnitelmien ja strategioiden valmistelua,
 • ohjaa palveluiden hankintaperiaatteiden (palvelustrategia) valmistelua,
 • seuraa Kempele strategian palveluihin liittyvien tavoitteiden toteutumista,
 • ohjaa suunnittelu- ja seurantavälineiden kehittämistä,
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen laadintaa,
 • ohjaa tilahankkeiden tarveselvitysten valmistelua,
 • ohjaa palveluihin liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua,
 • seuraa asiakkaiden ja kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi,
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista palvelujen näkökulmasta ja
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti.

Palveluvaliokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

 • Hettula Ilpo, pj.
 • Askeli Leena, vpj.
 • Jarva Pasi
 • Heikkinen Pirjo
 • Karppinen Samuli
 • Järvenpää Lasse
 • Rauma Tuula
 • Piira Toivo
 • Jaara Anne-Mari

Varajäsenet

 • Rundgren Ritva
 • Similä Kai
 • Kananen Jorma
 • Meriläinen Salme
 • Kela Saini
 • Laava Jere
 • Gallén Tiina
 • Saari Antti
 • Halonen Sini

Resurssivaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntakonsernin toimintaa talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden valmistelussa. Tehtävän toteuttamiseksi resurssivaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä taloudellista kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia
 • ohjaa kunnan talouden kehyksien, talousarvioesitysten mm. investointien, kunnan veroprosenttien ja lainanoton sekä kunnan henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua
 • kuulee henkilöstöä, ammattijärjestöjä, asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
 • tutustuu eri työyksiköihin, kiinteistöihin ja tytäryhtiöihin
 • seuraa ja raportoi Kempele strategiassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • ohjaa kunnan talouteen ja henkilöstöön liittyvien toimintaohjeiden, periaatteiden ja ohjelmien valmistelua
 • antaa pyydettäessä lausunnon merkittävimmistä hankkeista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti

Resurssivaliokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

 • Tahkola Ahti, pj.
 • Hämäläinen Arto, vpj.
 • Romppainen Juhani
 • Jarva Pasi
 • Kylmäluoma Kimmo
 • Etelä Jouko 1.6.2017 - 31.5.2019
 • Juopperi Raija 1.6.2019 - 31.5.2021
 • Melgin-Keränen Raija

Varajäsenet

 • Maijala Suvi
 • Jalonen Arto
 • Niemelä Timo
 • Polvi-Karjalainen Riitta
 • Salonperä Valto
 • Piippo Eija
 • Lankila Annukka

Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntademokratian toimivuuden varmistamiseen, kuntalaisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten omavastuullisuuden lisäämiseen liittyvien asioiden valmistelua. Tehtävän toteuttamiseksi yhteisöllisyysvaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä yhteiskunnallista ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia kuntademokratian toimivuuteen ja osallisuuden edistämiseen
 • ohjaa vaalitilinpäätöksen valmistelua
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
 • tutustuu kuntayhteisön vapaaehtoisverkostoihin
 • pitää yhteyttä yhteisöihin, seuroihin ja yhdistyksiin
 • seuraa Kempele strategian tavoitteiden toteutumista kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
 • seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakaspalautteen perusteella ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi
 • tekee aloitteita kuntalaisten osallisuusmuotojen kehittämisestä
 • ohjaa kuntademokratiaan ja kuntalaisten osallisuuteen liittyvien ohjelmien ja sääntöjen (mm. kulttuuristrategia, toimintasääntö) valmistelua
 • ohjaa yhteisöjen avustusten ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelua
 • ohjaa itsehallintoon liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti

Yhtiesöllisyysvaliokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

 • Sankilampi Pertti, pj. 1.6.2017 - 31.5.2019
 • Haapaniemi Jarmo 1.6.2019 - 31.5.2021 (pj. ko. ajalla)
 • Janatuinen Sari, vpj.
 • Siira Anni-Maija
 • Huusari Minna
 • Alahuhtala Keijo
 • Malkamäki Janne 1.6.2017 - 31.5.2019

Varajäsenet

 • Lampela Maarit
 • Toropainen Jani 1.6.2019 - 31.5.2021
 • Naukkarinen Anja
 • Ohukainen Maria
 • Juvani Paavo
 • Visuri Tarja
 • Gallén Tiina 1.6.2017 - 31.5.2019

Lautakunnat

Valtuusto on valinnut alla luetellut lautakunnat toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, joita ovat tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tilintarkastajapalvelujen valinta. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (Kuntalaki 84 §).

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.

Kempeleen kunnan arvointi- ja toimintakertomukset

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksista ilmoittamisesta ja siitä keitä ilmoitusvelvollisuus koskee.

Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Lain mukaan ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä tehtävään nimittämisestä. Kunta on velvollinen pitämään sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla.

 • sidonnaisuusilmoituslomake
 • rekisteriseloste
 • ohje sidonnaisuuksista ilmoittamiseen
 • Sidonnaisuusilmoitukset, pdf-tiedosto, päivitetty 10.6.2020

Tarkastuslautakunnan jäsenet

 • Rauma Tuula pj.
 • Heikkinen Pirjo vpj. (varajäsen Siira Anni-Maija)
 • Järvenpää Lasse (varajäsen Etelä Jouko 1.6.2017 - 31.5.2019, Romppainen Juhani 1.6.2019 - 31.5.2021)
 • Piira Toivo (varajäsen Vatjus-Anttila Pekka)
 • Askeli Leena (varajäsen Pohjanrinne Paula)

Jäsenet

 • Lievetmursu Helena, pj.
 • Jalonen Arto, vpj.
 • Meriläinen Salme
 • Pellikka Anitta
 • Väisänen Jari

Varajäsenet järjestyksessä

 • Mäkelä Anu
 • Lämpsä Raimo
 • Neitola-Mäki Mirja
 • Kyngäs Arto
 • Ylitalo Tarja

Toimintasäännön 8 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Viranomaislautakunnan jäsenet

 • Määttä Pauli, pj. (varajäsen Kananen Jorma)
 • Laine Sanna, vpj. (varajäsen Salonperä Valto)
 • Melgin-Keränen Raija (varajäsen Lankila Annukka)
 • Janatuinen Sari (varajäsen Pohjanrinne Paula)
 • Karppinen Samuli (varajäsen Kela Saini)

Lisätietoa