Kunta vai kaupunki? -äänestys 2018

Kempeleläiset haluavat jatkaa kuntana

Kempeleen valtuusto päätti kokouksessaan 3.9.2018, että Kempele jatkaa kuntana. 

Kuntalaisäänestykseen Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi osallistui yli puolet äänioikeutetuista kuntalaisista. Huhti-toukokuun aikana järjestetyssä kuntalaisäänestyksessä äänioikeutettuja olivat kaikki 16 vuotta täyttäneet kempeleläiset. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 13 055. Ääniä annettiin 6 956. Äänestyksen tulos laskettiin keskusvaalilautakunnan johdolla tiistaiaamuna 5.6.2018.

Kuntalaisäänestyksen tulos:

Äänestysprosentti 53,3 %

Kempeleen kunta 4 464 ääntä 64,2 %
Kempeleen kaupunki 2 477 ääntä 35,6 %

Annettuja ääniä 6 956
Hylättyjä ääniä 15

Kuntalaisäänestyksen tulos on neuvoa-antava. Kempeleen valtuusto päättää lopullisesti asiasta syyskuussa 2018 uuden Kempele -sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

Kuntalaisäänestyksen lisäksi Kempeleen peruskoulut järjestivät omat varjoäänestyksensä asiassa. Koululaisista 51,9% äänesti kuntaa ja 48,1% kaupunkia.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi iloitsee kuntalaisten äänestysinnosta: ”On hienoa, että kuntalaiset ovat näin sankoin joukoin halunneet vaikuttaa asiassa. Äänestyksen tulos luo hyvän perustan valtuustolle päättää asiasta kesän jälkeen”.

Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ollikainen on myös tyytyväinen: ”Asia on kiinnostanut ja keskusteluttanut kuntalaisia. Olemme saaneet kuntalaisten osallistamisesta, kuntalaisäänestyksen järjestämisestä ja nuorten mukaan ottamisesta äänestykseen paljon positiivista palautetta.”

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi toteaa kuukausien prosessin sujuneen mallikkaasti ja olleen rakentava, ja hän uskoo siitä olevan hyötyä pitkälle tulevaisuuteen: ”Lienee ensimmäinen kerta Kempeleen historiassa, kun kunnan identiteetistä, olemuksesta ja näkymistä käydään niin laajamittaista keskustelua kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa kuin tämän prosessin aikana on käyty. Tässä on kertynyt yhteistä henkistä pääomaa, jolle meillä on varmasti tulevaisuudessa rutkasti käyttöä.”

Lisätietoja:

Valtuuston pj Jarmo Haapaniemi 040 839 1803
Hallituksen pj Antti Ollikainen 040 721 0311
Kunnanjohtaja Tuomas Lohi 0500 688 594

 

Suomi jakautuu 311 hallinnolliseen alueeseen, joista 107 käyttää kaupunkinimikettä ja loput 204 kuntanimikettä. Kempele on kunta ja väestöltään Suomen 66. suurin. Haluamme kysyä kuntalaisilta, jatkammeko edelleen kuntana vai muutammeko Kempeleen nimikkeen kaupungiksi? Kyse on teknisestä nimikemuutoksesta, josta päättää valtuusto. Mitä mieltä sinä olet? Kerro se meille.

Kempele on 17 600 asukkaallaan Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi suurin kunta. Maakunnassamme on kahdeksan kaupunkinimitystä käyttävää kuntaa, jotka ovat väestöltään Kempelettä pienempiä.

Vuosien saatossa Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi on keskusteltu useaan otteeseen. Käytännön toimintaan, talouteen tai palveluihin kunta- tai kaupunkinimike ei vaikuta mitenkään, vaan kysymys on imagosta ja mielikuvista. Kempeleen asema pysyy juridisesti ja hallinnollisesti samana nimikkeestä riippumatta.

Nyt valtuusto haluaa kuntalaisten pohtivan, haluavatko kempeleläiset tulevaisuudessa olla kuntalaisia vai kaupunkilaisia? Sinun mielipiteelläsi on merkitystä, joten olemme tuottaneet sinulle tietoa kaupunkinimityksen käyttöönotosta. Tutustu tähän tietopakettiin ja kerro kantasi epävirallisessa neuvoa-antavassa kuntalaisäänestyksessä, joka asiasta järjestetään. Äänestää voit äänestyskupongilla, joka lähetetään postitse kaikille yli 16-vuotiaille kempeleläisille.

Terveisin,
Kunnanhallitus

Katso kunnanjohtaja Tuomas Lohen haastattelu, haastattelijana nuorisovaltuuston jäsen Tiina Lankila:

Väkiluku: 17 600 asukasta. Suomessa on 53 asukasluvultaan Kempelettä pienempää kaupunkia. Kasvu on tasaista, ja Kempele on ollut vuosina 1970–2017 suhteellisesti Suomen nopeimmin kasvava kunta.

Kaupunkimaisuus: Kempeleen asukkaista 96,2 % asuu taajamassa. Väestöntiheys on yksi Suomen tiheimmistä (159 asukasta/km2, 21. sija). Kerrostalovaltainen keskusta-alue on 6 300 asukkaallaan merkittävin asutuskeskittymä.

Kaupunkitason palvelut: Kempeleen palvelut ovat kaupunkimaiset. Kunnassa on monipuoliset kaupalliset palvelut, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, tasokkaat perus- ja toisen asteen koulukampukset, Pohjois-Suomen suurin kauppakeskus Zeppelin, vahva yrityskenttä sekä lukuisia koti- ja ulkomaisia brändejä.

Saavutettavuus: Kempeleen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity moottoritie ja lähellä sijaitsevat matkustajamääriltään Suomen toiseksi suurin lentoasema sekä yksi Perämeren johtavista satama-alueista. Kunnan ytimessä pysähtyvät junat, kunnassa on sujuva joukkoliikenne ja kuntaa halkovat laadukkaat kevyenliikenteen väylät.

Miksi Kempeleestä voisi tulla kaupunki?
Kempele luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi, koska sen asutuksesta on keskittynyt yli 90 % taajamaan. Imago ja maine ovat aineetonta pääomaa, jolla voi olla merkitystä tulevaisuuden Kempelettä rakennettaessa. Kaupunkinimitys sisältää mielikuvan rohkeasta, dynaamisesta ja kehittyvästä yhteisöstä, joka nojaa vahvaan yrityselämään.

Millä perusteella kaupunkinimityksen voi ottaa käyttöön?
Mikä tahansa kunta voi ottaa käyttöön kaupunkinimikkeen valtuuston päätöksellä. Kunta voi itse arvioida, täyttääkö se kaupunkimaisen yhdyskunnan piirteet.

Mikä käytännössä muuttuisi?
Ei juuri mikään: lait, tehtävät ja toiminnot ovat samat, oli kyseessä kunta tai kaupunki. Näkyvimmät muutokset ovat joidenkin nimikkeiden muutokset (esim. kunnanhallitus muuttuu kaupunginhallitukseksi) sekä kuntanimikkeen vaihtuminen kaupunkinimikkeeksi mm. markkinoinnissa ja viestinnässä. Nimikkeen muutos ei vaikuta viranhaltija- tai luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoon, palkkoihin, palkkioihin tai byrokratian määrään.

Tuleeko muutoksesta kempeleläisille lisäkustannuksia?
Nimikemuutos kunnasta kaupungiksi on tekninen muutos, eikä se vaikuta millään tavalla kunnan talouteen tai toimintaan (esim. valtionosuudet, veroprosentit, kiinteistöverot, palvelut, palvelujen hinnat ja toimivuus). Kuntalaisille muutoksesta ei aiheudu mitään kustannuksia.

Onko asiasta jo päätetty?
Asiasta ei ole vielä päätetty. Nimikemuutoksesta (Kempeleen kunnasta Kempeleen kaupungiksi) järjestetään epävirallinen neuvoa-antava kuntalaisäänestys, jonka jälkeen valtuusto tekee asiasta virallisen päätöksensä. Jokainen kempeleläinen 16 vuotta täyttänyt on äänioikeutettu ja pääsee halutessaan ottamaan asiaan kantaa.

Äänestä 31.5. mennessä postitse kaikille yli 16-vuotiaille kempeleläisille lähetettävällä äänestyslipukkeella ja palautuskuorella tai palauttamalla äänestyslipuke johonkin seuraavissa paikoissa sijaitsevaan äänestysuurnaan (Zeppelinin keskustori, Zimmari, terveyskeskus, kunnantalon neuvonta, lukio). Neuvoa-antavan äänestyksen tulos julkaistaan kesäkuussa 2018. Valtuusto päättää asiasta syyskuussa 2018.

Lisätietoa

Kunta vai kaupunki -esite


Tutustu Kunta vai kaupunki -esitteeseen täällä!

Taustaselvitys

Tutustu tämän äänestyksen taustan esittelyyn täällä. Esitys sisältää paljon mielenkiintoista tilastotietoa Kempeleestä. Samalla saat hyviä vinkkejä Kunta vai kaupunki -visaan!