Kuntastrategia: Kempele-sopimus

 Kempeleen kunnan päämäärät ovat: kestävästi kasvava, hyvinvoiva ja aktivoiva, kasvua ja oppimista tukeva sekä vakaa ja palveleva.

Visio

Rohkea edelläkävijä - turvallinen kasvukunta

Meidän Kempele on valio kunta. Nojaamme taloudelliseen ja toiminnalliseen itsenäisyyteen. Annamme asukkaillemme turvallisen ympäristön elää ja toteuttaa unelmiaan, sekä yrityksillemme otollisen maaperän kasvaa ja kehittyä.

Me toimimme rohkeasti, luomme uutta ja osallistamme asukkaitamme. Toimintaamme kannattelevat keskinäinen luottamus, kyky yhteistyöhön ja usko tulevaisuuteen.

Hyvä kasvaa Kempeleessä!

Turvallisuus

 • Toimintamme vahvistaa psyykkistä, fyysistä, henkistä ja sosiaalista turvallisuutta
 • Toimintaamme ohjaavat yhteiset pelisäännöt ja selkeät toimintamallit
 • Päätöksenteko on avointa ja johdonmukaista
 • Kempeleessä on turvallista kasvaa, elää ja yrittää

Rohkeus

 • Olemme luovia ja kokeilemme uusia toimintamalleja
 • Kannustamme uudistumaan ja kouluttautumaan
 • Hyödynnämme uusinta teknologiaa
 • Olemme aktiivisesti mukana verkostoissa ja osallistamme sidosryhmiä
 • Viestimme toiminnastamme monipuolisesti

Vastuullisuus

 • Kannamme vastuumme ja kannustamme jokaista vastuun ottamiseen
 • Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti turvaten nykyisille ja tuleville kempeleläisille hyvät elämisen mahdollisuudet
 • Otamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa

Päämäärät

 • Suomen vetovoimaisin kunta
 • Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa
 • Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää
 • Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja

Päämäärän tavoitteet ja mittarit
Tavoite Mittari
Kempele on Suomen vetovoimaisin kunta.
 • Kempele kasvaa vuosittain keskimäärin 1,7% (n. 300 asukasta)
 • Väestötavoite vuonna 2025 20 000 as.
 • Muuttotase, hlöä
 • Väestönmuutos, % ja henkeä
Yrityskanta vahvistuu ja matkailun merkitys kasvaa.
 • Toimipaikat lisääntyvät
 • Yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan
 • Yritystontteja luovutetaan vähintään 15 kpl/v
 • Yhteisöverotulot kasvavat
 • Vapaa-ajan yöpymiset Kempeleessä lisääntyvät ja majoitusliikkeiden käyttöasteet nousevat
 • Toimipaikkojen määrä, kpl
 • Uudet perustetut yritykset, kpl
 • Luovutetut yritystontit, kpl
 • Yhteisöverotulojen kehitys
 • Vapaa-ajan matkailun yöpymiset, kpl
 • Majoituskapasiteetin käyttöaste %
Tonttitarjonta on monipuolista ja riittävää.
 • Kunnalla on jatkuvasti tarjolla erilaisia tontteja yrittäjien
 • tarpeisiin
 • Kaavoitettua pientalotonttivarantoa on 2 vuoden tarpeisiin
 • Yritystontit, kpl
 • Pientalotonttivaranto, kpl

Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia valintoja.

 • Strategisesti tärkeiden alueiden maanhankintaa tehdään vähintään 20 ha/vuosi
 • Vuosittain luovutetaan vähintään 40 ok-tonttia, 3-5 rivitalotonttia ja 1 kerrostalotontti
 • Kuntarakenne tiivistyy: >80 % asuntojen uustuotannosta
 • sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle
 • Joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvava
 • Kunnan maanhankinta, ha/vuosi
 • Luovutetut asuntotontit eriteltynä, kpl
 • Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien asuntojen %-osuus
 • käyttöönotetuista uusista asunnoista
 • Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
 • Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
 • Hyvinvointi-ja terveyserot kaventuvat
 • Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu
 • Ympäristö aktivoi ja on turvallinen
 • Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään
Päämäärän tavoitteet ja mittarit
TavoiteMittari
Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.
 • Hyvinvointia edistävien palveluiden laatu turvataan ja palveluja kehitetään
 • Työttömien määrä vähenee
 • Sairastavuusindeksi alenee
 • Hyvinvointikertomuksen mittarit
 • Työttömyys%/Työlliset %
 • Sairastavuusindeksi
Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu.
 • Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä
 • Kempele Akatemia kehittää toimintaa ja yhteistyötä sekä järjestää tapahtumia aktiivisesti
 • Uudet toimenpiteet
 • Palveluiden käyttö/kävijämäärät
 • Tapahtumat/kävijämäärät
Ympäristö aktivoi ja on turvallinen.
 • Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista
 • Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan
 • Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan
 • Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät
 • Panostukset (€) viherrakentamiseen,
 • kävely- ja pyöräteihin sekä liikenneturvallisuuteen
 • Panostukset (€)
Digitaalisia ratkaisuja ja sähköisiä palveluja hyödynnetään.
 • Kunnan digitalisaatioaste ja käyttöaste
 • Kasvu-ja oppimisympäristöt kehittyvät
 • Hyvän kasvun ohjelma toteutuu
 • Yhteistyöverkostot laajenevat
 • Elinikäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat
Päämäärän tavoitteet ja mittarit
TavoiteMittari
Kasvu- ja oppimisympäristöt kehittyvät.
 • Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään ja otetaan käyttöön
 • Fyysiset tilat kehittyvät
 • Sähköiset järjestelmät
 • Tieto- ja viestintäteknologialaitteet per oppilas/lapsiryhmä
 • Oppimisympäristöihin kohdistuvat muutosinvestoinnit/v
Hyvän kasvun ohjelma toteutuu.
 • Lasten ja nuorten osallisuutta lisätään
 • Lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja vahvuuksia
 • tuetaan
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistymistä
 • tuetaan
 • Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään
 • Lasten ja nuorten palveluja kootaan alueellisesti
 • Lasten ja oppilaiden kokemus osallisuudesta  keskiarvo/vastanneet
 • Oppilaiden ja huoltajien kokemus yksilöllisyyden ja vahvuuksien tukemisesta keskiarvo/vastanneet
 • Oppilaiden kokemus omasta hyvinvoinnista keskiarvo/vastanneet
 • Huoltajien kokemus yhteistyöstä keskiarvo/vastanneet
 • Aluekampusten toteutuminen
Yhteistyöverkostot laajenevat.
 • Toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö vahvistuu
 • Kolmannen sektorin yhteistyö lisääntyy
 • Työelämäyhteistyö laajenee
 • Koulujen kansainvälisyyskasvatus on aktiivista
 • Uudet ja toteutuneet yhteistyömuodot
Elinikäiset oppimismahdollisuudet vahvistuvat.
 • Kempele-opiston kurssitarjonta kasvaa ja monipuolistuu
 • Kirjastopalveluiden aktiivinen käyttö
 • Etälukion mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Kempele -opiston tuntimäärät, uudet kurssit, oppilasmäärä
 • Lainamäärät/asukas
 • Lukudiplomin suorittaneiden määrä
 • Etälukion opiskelijamäärä
 • Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin
 • Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät
 • Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista
 • Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista
Päämäärän tavoitteet ja mittarit
TavoiteMittari
Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin.
 • Tilikauden tulokset ovat positiivisia
 • Kunnan velkaantuminen pysyy alle valtakunnan keskiarvon
 • Henkilöstön työhyvinvointi paranee
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti
 • Tilikauden tulos
 • Lainamäärä €/asukas ja vertailu koko
 • maan keskiarvoon
 • Työhyvinvointikyselyn tulokset (joka toinen vuosi)
 • Sairauspoissaolopäivät/hlö
 • Koulutuspäivät/hlö
Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät.
 • Kuntaorganisaatiota suoraviivaistetaan
 • Toimielintyöskentelyä kehitetään
 • Palvelutuotannon prosesseja kehitetään
 • Uudet toimenpiteet
 • Toimielinten itsearviointien tulokset
 • Prosessikuvaukset
Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista.
 • Jokainen pääprosessi viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa
 • Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti
 • Julkaisujen määrä eri kanavissa
 • kuntalaisaloitteiden määrä
 • Some -julkaisujen määrä pääprosesseittain
 • FB -tykkääjien määrät
 • Viestintäkanavien käyttö
Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista.
 • Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista
 • Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa
 • Omistajaohjaustapaamiset, lkm
 • Yhtiöiden taloudellinen tulos, €

Toimintatapamme

Edistämme toiminnallamme keskinäistä yhteistyötä ja kuntien välistä vuorovaikutusta. Olemme aktiivisia toimijoita sekä valtakunnallisissa että alueellisissa yhteistyöelimissä ja huomioimme vaikuttaessamme kunnan edun.

Sitoudumme seuraaviin yhteistyötä tukeviin tavoitteisiin:

 • kunnioitamme ja arvostamme toisiamme
 • sitoudumme yhdessä tehtyihin päätöksiin
 • toimimme hyvien käytöstapojen mukaisesti
 • vaalimme yhdessä tekemisen meininkiä ja positiivista ilmapiiriä

Seuranta

 • Kempele-sopimukseen on sisällytetty tavoitteet ja niille mittarit. Vuosittain talousarviossa määritellään mittareille talousarviovuoden tavoitetasot.
 • Kempele-sopimuksen arviointia tehdään vuosittain talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten yhteydessä. Kempele –sopimusta tarkistetaan tarvittaessa myös valtuustokauden aikana.

Etsitkö näitä?

Lisätietoa