Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Lisätietoa tulossa myöhemmin

Kempeleen kunnanhallitus on päättänyt Kempeleen kunnantalon kiinteistöstä luopumisesta ja purkamisesta sekä asemakaavamuutoksen käynnistämisestä alueella. Kaavamuutoksesta ja sen tavoitteista on keskusteltu valtuustoseminaarissa ja Kempeleen kunnan valiokunnissa. Kaavaprosessissa tutkitaan palautteessa ja ohjauksissa esiin nousseita kehittämisaihioita ja määritellään kunnantalon alueelle uusi käyttötarkoitus.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaihe

2. valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavarunkojen kuuleminen

Kunnantalon asemakaavahankkeen valmistelu on edennyt. Kaavarunkotyö toimii varsinaisen kaavaluonnoksen valmistelun pohjana, jonka laatiminen aloitetaan kaavarungoista saadun palautteen jälkeen. Kaavarunkojen kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta viranomaisilta, kuntalaisilta ja muilta osallisilta mahdollisimman varhain kaavan valmisteluvaiheessa.

 • Kutsu: Kaavarunkoja esitellään yleisötilaisuudessa ke 28.11.2018 klo 17.30–19.00 kunnan valtuustosalissa (os. Asemantie 1), jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide laadituista kaavarungoista.
 • Viranomaisten kuuleminen: 21.11.-7.12.2018, linkki kunnanhallituksen 5.11.2018 § 344 pöytäkirjaan
 • Kaavarunkoluonnokset 5.11.2018
 • Kaavarunkoselostus 6.11.2018

3. valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtäville

(täydentyy jatkossa)

4. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

(täydentyy jatkossa)

5. Kaavamuutoksen hyväksyntä

(täydentyy jatkossa)

6. Kaavamuutoksen voimaantulo

(täydentyy jatkossa)

Asemakaavan tavoitteena on ohjata tulevaa maankäyttöä siten, että Zeniittiin muodostuu vetovoimainen matkailun, työpaikkojen, palvelujen ja kaupan sekä virkistyksen keskus. Toisena tavoitteena on kaavoittaa alueelle laadukkaita asumisen alueita, jotka liittyvät Zeniitin matkailu- ja virkistyspalveluihin. Suunnittelussa huomioidaan olevat luonto- ja muinaismuistokohteet sekä hyödynnetään olevia virkistysreittejä.

Toteutuessaan kaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailualueen syntymisen alueelle sekä täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asuinalueen asemakaavan laajennus mahdollistaa pientalotonttien luovuttamisen lähivuosina vetovoimaiselta Linnakankaan asuinalueelta.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

 • Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 234 pöytäkirjaan
 • Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019
 • Lomake mielipiteelle

2. Valmisteluvaihe

(täydentyy)

3. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

(täydentyy)

4. Hyväksymisvaihe

(täydentyy)

5. Asemakaavan voimaantulo

(täydentyy)

6. Selvitykset

 • Zeniitin viitesuunnitelma, Muuan Oy
 • Linnakankaan osayleiskaava 2030, FCG
 • Linnakankaan osayleiskaavan 2030 selostus, FCG
 • Kempeleen kaupallinen selvitys, Ramboll

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on tutkia Linnakankaan asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella. Asemakaavatyössä tutkitaan tieliikenneyhteystarpeet sekä moottorikelkkareitin uudelleen linjaus. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan luontoselvityksen mukaiset luontokohteet sekä olevat virkistysreitit.

Toteutuessaan kaava täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan laajennus mahdollistaa tonttien luovuttamisen lähivuosina Linnakankaan asuinalueelta.

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

 • Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 235 pöytäkirjaan
 • Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019
 • Lomake mielipiteelle

2. Valmisteluvaihe

(täydentyy)

3. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

(täydentyy)

4. Hyväksymisvaihe

(täydentyy)

5. Asemakaavan voimaantulo

(täydentyy)

Kaavaprosessin eteneminen

1. Vireilletulo ja valmisteluvaihe

 • Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 5.11.2018 § 342 pöytäkirjaan
 • Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 21.11.-21.12.2018
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2018
 • Ollakan rakennuskieltopäätös kunnanhallitus 5.11.2018 § 343
 • Kuulutus: Ollakan rakennuskielto 16.1.2019–15.1.2021, Rakennuskieltoalue asemakaavakartalla

Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtäville:
(täydentyy jatkossa)

2. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo

(täydentyy jatkossa)

3. Kaavamuutoksen hyväksyntä

(täydentyy jatkossa)

4. Kaavamuutoksen voimaantulo

(täydentyy jatkossa)

Ollakan idea- ja tontinluovutuskilpailu 2016

Asemakaavan muutos Ollakkaan on alkanut idea- ja tontinluovutuskilpailulla 2016. Voittaneen ehdotuksen pohjalta muokattuja asemakaavarunkovaihtoehtoja on voinut kommentoida 16.6.2017 asti Harava -kyselypalvelun kautta.

Yleisötilaisuuden 19.5.2017 aineistot

 • Kempeleen keskustan kaavarunko_19.5.2017
 • Liikenneverkon jäsentely 18.5.2017
 • Liikenneverkon rakentamisen vaiheistus 14.5.2017

Kaavarunkovaihtoehdot

 • Vaihtoehto 1. "Tiivistyvä Kempeleentie", näkymät 1 ja 2
 • Vaihtoehto 2. "Maltti on valttia", näkymät 1 ja 2

Kaavarungoista saadun palautteen pohjalta laadittu synteesi asemakaavoituksen pohjaksi

 • Kempeleen keskustan kaavarunko, Ollakka 4.8.2017
 • Kaavarungon selostus
 • Kaavarunkoselostuksen liitteet 1-13
 • Kaavarunko, pysäköintiselvitys 26.10.2017

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.10.-1.11.2013
 • Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 11.9.2013

Valmisteluvaihe

 • Asemakaavaluonnos

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

 • Kuulutus: Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 4.12.2013-17.1.2014
 • Asemakaavaehdotus khall 20.11.2013
 • Asemakaavaselostus 21.11.2013

Kaavaehdotuksen 2. julkinen nähtävilläolo

 • Kuulutus: Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 7.2. - 8.3.2018
 • Asemakaavaehdotus khall 29.1.2018
 • Asemakaavaselostus 29.1.2018 ja liitteet 1-5
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 23.1.2018

Kaavamuutoksen hyväksyntä

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 9.4.2018 (§ 23), linkki pöytäkirjaan

Selvitykset

 • Kerrostaloalueen maaperän yleispiirteinen pohjatutkimus, Hallikuja, Geobotnia 12.8.2013
 • Kempeleen kunnan hulevesien hallintasuunnitelma ss.1-32, 22.4.2016, Pöyry Finland Oy

Kaavamuutoksen voimaantulo

 • Kuulutus: Voimaantulo 30.5.2018

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo

 • Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.6.-23.8.2019
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.5.2019

Valmisteluvaihe

 • Kuulutus: Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä 12.6.-23.8.2019 (ks. yllä)
 • Asemakaavaluonnos 21.5.2019
 • Ote kumoutuvasta asemakaavasta ja rekisterikartasta
 • Asemakaavaselostus 10.6.2019
 • Lausunto asemakaavamuutoksen edellytyksistä AM-8093 kulttuurihistoriallisen kohteen alueella

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

 • Kuulutus: Ehdotusvaiheen aineisto nähtävillä 5.2. - 6.3.2020
 • Asemakaavaehdotus (liite 7)
 • Asemakaavaselostus 24.1.2020 ja liitteet 1-6

Hyväksymisvaihe

 • Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 6.4.2020 § 20, linkki pöytäkirjaan

Kaavamuutoksen voimaantulo

 • Kuulutus: Voimaantulo 3.6.2020
 • Voimaantullut asemakaavakartta ja selostus
 • Rakentamistapaohjeet

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.

Lisätietoa

Lisätietoa asemakaavoituksesta