Koulun oppilashuolto

 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Koulun oppilashuoltotyön toimintasuunnitelmaan 2018-2019 pääset tutustumaan tästä. 

Oppilashuoltopysäkit

Pysäkeillä käsitellään tuentarvekartoituksessa ja hyvinvointikyselyssä tai muutoin esiin nousseita asioita. Pysäkeillä pyritään löytämään ratkaisumalleja oppilaan auttamiseksi ja tukemiseksi. Pedagogisten asiakirjojen laatiminen hoidetaan tarvittaessa pysäkillä yhdessä huoltajan kanssa.

Pysäkillä sovitut asiat kootaan oppilashuoltokertomukseen, jonka kirjaa lähtökohtaisesti esiopetuksen tai koulun edustaja. Pysäkille kutsutaan tarvittavat oppilashuollon yhteistyötahot.

Pedagogiset varikot

Eri ammattiryhmien välinen konsultaatio on keskeinen työmenetelmä oppilashuollossa. Kouluilla konsultaatiota toteutetaan päivittäisen yhteistyön lisäksi oppilashuollon monialaisessa työryhmässä eli Varikolla. Ryhmään kuuluvat koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa määritelty oppilashuollon vastaava, ryhmän opettaja/ohjaaja, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja sekä tarpeen mukaan erityisopettaja, oppilaanohjaaja, psykologi, koululääkäri, sosiaalityöntekijä sekä muita mahdollisia asiantuntijoita. Varikoilla käsitellään mm. luokkakohtaisia tuentarvekartoituksia, hyvinvointikyselyjä sekä pyritään ennaltaehkäisemään ja löytämään ratkaisuja oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmenneisiin pulmiin. Varikoilla hyväksytään myös pedagogiset asiakirjat ja tuen kolmiportaisuutta koskevat päätökset. Erityisestä tuesta päättää sivistysjohtaja.

Oppilashuollon viikkoittaiset varikot:

1-5lk. Vastuuhenkilö Anu Veteläinen

6-10lk. Vastuuhenkilö Janne Törmänen

Asemat eli oppilashuoltoryhmät

Asema on moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu 4-6 krt lukuvuodessa. Ryhmään kuuluvat koulun rehtorit, esikoulupäiväkodin johtaja, apulaisrehtorit, oppilashuollon vastuuhenkilöt, koululääkärit, terveydenhoitajat, psykologi, koulukuraattori, sosiaalityöntekijät, oppilaanohjaajat ja tarvittaessa kutsuttana muita asiantuntijoita. Aseman tehtävänä on kasvuun ja koulunkäyntiin liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584