Asiakas- ja potilasasiakirjat

 

Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa kerätään asiakkaiden- ja potilaiden henkilötietoja asiakas- ja potilasrekistereihin lainsäädäntöön perustuen henkilön hoidon ja palvelujen tuottamiseksi. Tarkempia tietoja asiakas- tai potilasrekisteristä sekä siihen tallennettavista henkilötiedoista voi saada pyytämällä nähtäväksi rekisteriselosteen.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itsenään koskevat asiakas- ja potilasrekisteritiedot sekä oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon poistamista, oikaisemista tai täydentämistä. Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan.

Sähköpostitse voi kysyä vain yleistä neuvontaa. Tietoturvasyistä arkaluontoisia tietoja, esim. henkilötunnusta ei pidä lähettää sähköpostilla. Emme vastaa sähköpostitse yksilöasioihin.

 


OMIEN TIETOJEN PYYTÄMINEN

 

Asiakas- tai potilastietojen tarkistaminen

Rekisteröidyn tarkastusoikeudella tarkoitetaan rekisteröidyn oikeutta saada salassapitosäännösten estämättä tarkastaa kaikki itseään koskevat henkilörekisteritiedot, ellei tarkastusoikeuden epäämisperustetta ole. (Henkilötietolaki 26 §)Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen, eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tarkastusoikeuden perusteella pyydettyjen tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen on edellisen kerran saanut tarkastettavakseen kyseiset rekisteritiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, terveyskeskus

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, sosiaalipalvelut

Lomake toimitetaan Kempeleen kunnan kirjaamoon.

 


Selvitys tietojen käytöstä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada selvitys siitä, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja, ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomake: Käyttölokitietojen selvityspyyntö, terveyskeskus

Lomake: Käyttölokitietojen selvityspyyntö, sosiaalipalvelut

Lomake toimitetaan Kempeleen kunnan kirjaamoon.

 

Selvitys tietojen käytöstä Kelalta

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa Kanta-palveluissa oleva tietonsa Kelalta ilmaiseksi kerran vuodessa.

Lomake: Lokitietojen tarkastuspyyntö/Kela

Lomake toimitetaan Kelalle.

Lisätietoa saat Kanta.fi-sivustolta.

 

Tietojen pyytäminen yksittäisestä käynnistä

Julkisuuslaki 12 §: Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11§:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Lomake: Tiedonsaantipyyntö itseä koskevasta asiakirjasta, terveyskeskus

Lomake: Tiedonsaantipyyntö itseä koskevasta asiakirjasta, sosiaalipalvelut

Lomake palautetaan siihen palveluyksikköön, jossa palvelu on annettu.

 

OMIEN ASIAKAS- TAI POTILASTIETOJEN KORJAAMINEN

Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä.

Lomake: Rekisteritietojen korjaamisvaatimus, terveyskeskus

Lomake: Rekisteritietojen korjaamisvaatimus, sosiaalipalvelut

Lomake toimitetaan Kempeleen kunnan kirjaamoon.

 

TIETOJEN PYYTÄMINEN ASIANOSAISENA

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §. Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyyntö perusteluineen on aina esitettävä kirjallisesti. Pyynnöstä tulee ilmetä: mitä tietoja tai asiakirjoja pyyntö koskee, mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään ja miten tietojen suojaus järjestetään. Pyynnöstä on käytävä selville pyynnön esittäjän asianomaisuusasema.

Lomake: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö/ terveyspalvelut

Lomake: Asianosaisen tiedonsaantipyyntö/ sosiaalipalvelut

Lomake palautetaan siihen palveluyksikköön, jossa palvelu on annettu.

 

Yhteystiedot:

Kempeleen sosiaalitoimisto

PL 21

90441 Kempele

Käyntiosoite: Voimatie 6 A, 90440 Kempele

Kempeleen terveyskeskus

PL 21

90441 Kempele

Käyntiosoite: Kirkkotie 21, 90440 Kempele

Kempeleen kunta/ tietosuojavastaava

PL 12

90441 Kempele

Lisätietoa

Influenssarokote-video

Hae terveystietoa Duodecimin ylläpitämästä Terveyskirjastosta:

Lomakkeet