Palveluseteli

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta säännöllisestä kotihoidosta. Seteli korvaa palvelujentuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

Viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä. Päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa, ja kuinka kauan se on voimassa. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin myöntänyt viranhaltija tekee erillisen päätöksen setelin arvosta asiakkaan bruttotulojen perusteella.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta palveluseteliin, vaan kunta voi järjestää palvelut itse tai tuottaa ne ostopalveluina.

Kunta hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta tai palvelujen tuottajat -sivulta.

Asiakas ostaa palvelun

Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa ostaa palvelun. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa antamastaan palvelusta palvelusetelin arvoon saakka kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti.

Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kunnan kotihoito on tehnyt hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin sekä laatinut hoito- ja palvelusuunnitelman. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa voi olla sekä kunnan palvelua että palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Mikäli asiakas haluaa palvelusetelituottajalta muuta palvelua, mitä kunnan palveluseteli ei kata, hän kustantaa sen itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslainmukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajasopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia.

Palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen säännölliseen kotihoitoon määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi (6kk) kerrallaan. Hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin tekee kunnan koti-hoito. Palvelun määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisessa palvelusetelin myöntämispäätöksessä ja siihen liitetyssä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, enintään 27 €/tunti ja vähintään 7 €/tunti.

Palvelusetelin arvo on 27 €/tunti, kun asiakkaan tulot ovat enintään 563 €/kk. Tulorajan ylittävät bruttotulot pienentävät palvelusetelin arvoa seuraavan laskukaavan mukaan:

a) yhden hengen taloudessa: (asiakkaan bruttotulot/kk - 563 €) x 35 % : 60

b) kahden hengen taloudessa: (talouden bruttotulot/kk - 1039 €) x 22 % : 60

Esimerkki a): Asiakkaan tulot 1600 €/kk. 1600 €-563 €=1037 €, 1037 € x 35 % = 362,95 €, 362,95 € : 60 = 6,05 € 27 € - 6,05 € = 20,95 €. Palvelusetelin arvo on 20,95 €/tunti.

Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa yhdeltä käyntikerralta aina vähintään 5 min aika.

Päätöstä varten asiakas toimittaa tulotietonsa tuloselvityslomakkeella ja tarvittavilla liitteillä. Palvelusetelin arvoa voidaan korottaa perustellusta syystä, kuten esim. asiakkaan toimeentulon vaarantuessa.

Kotihoidon palveluseteliopas, pdf

Lisätietoja

Vammaispalvelun esimies Piia Kangas-Mustonen p. 044 497 2206

Ikähoivan kotipalveluohjaaja  (aikuiset yli 65 v) p. 040 158 4020

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet