Neuvostot ja muut toimielimet

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lukuunottamatta pikkuparlamenttia.

Kempeleen kunnassa toimii toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat toimielimet:

 • Seniorineuvosto
 • Vammaisneuvosto
 • Veteraanien neuvottelukunta
 • Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto LANUPE (Aik. Lapsi- ja nuorisopoliittisen toimenpideohjelman seurantaryhmä) 
 • Pikkuparlamentti
 • Nuorisovaltuusto

Seniorineuvoston toiminnan avulla pyritään edistämään ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kuntaorganisaatiossa. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavissa asioissa.

Seniorineuvostossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja ja sihteeri. Neuvoston jäsenet toivovat kempeleläisiltä ikäihmisiltä yhteydenottoja, esityksiä ja ideoita asioista, joita neuvosto voisi viedä eteenpäin. Seniorineuvoston asettaa kunnanhallitus toimikaudekseen ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Seniorineuvoston jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

 • Paavo Juvani, pj., p. 040 740 5622, paavo.juvani@gmail.com
 • Anitta Pellikka, vpj.,
 • Kerttu Mömmö, p. 050 514 5422, kerttu.mommo@gmail.com
 • Arto Jalonen, p. 045 649 5995, p. työ 050 416 4302
 • Kalevi Kerttula
 • Eija-Leena Kärkimaa
 • Anu Mäkelä, anumake7@gmail.com
 • Veikko Keränen, p. 044 269 9046, veikkopkeranen@gmail.com
 • Valto Salonperä, p. 0400 591 181, valto.k.salonpera@gmail.com
 • Riitta Polvi-Karjalainen, p. 040 719 9034, riipoka@gmail.com
 • Päivi Lapinoja, sihteeri

Varajäsenet

 • Taavi Jarva
 • Heikki Rautiala
 • Eija Piippo
 • Janne Halunen
 • Jarkko Laava
 • Kai Similä
 • Paula Pohjanrinne
 • Asta Lauri
 • Jorma Jylhä

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto pyrkii huolehtimaan siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tarpeet. Tavoitteena on pyrkiä löytämään toimivampia ratkaisuja mm. asumiseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiedonvälitykseen ja tiedottamiseen.

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.

Vammaisneuvoston jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

 • puheenjohtaja Kyösti Nuutinen s-posti: kyosti.nuuti@gmail.com
 • sihteeri Jussi Jalonen s-posti: jussi.jalonen@kempele.fi
 • Jari Väisänen, vpj
 • Timo Niemelä
 • Maarit Lampela
 • Raimo Tikkanen
 • Janne Halunen
 • Saara Ukura
 • Eija Leena Kärkimaa

Varajäsenet

 • Ritva Rundgren
 • Salme Meriläinen
 • Juha Hilli
 • Valto Salonperä
 • Anne-Mari Jaara
 • Paula Pohjanrinne
 • Kai Similä
 • Ritva Kylmänen

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa.

Neuvottelukunnan jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

 • Raija Inkala, sihteeri, veteraaniasiamies, puh. 050 316 9686
 • Juha Mäkäräinen, pj.
 • Kai Similä, vpj.
 • Pertti Sankilampi
 • Eija Piippo
 • Arto Jalonen
 • Anu Mäkelä
 • Jarkko Laava

Varajäsenet

 • Elsa Kohtala
 • Heikki Rautiala
 • Kerttu Mömmö
 • Arto Hämäläinen
 • Paula Pohjanrinne
 • Pekka Vatjus-Anttila
 • Raimo Karhu

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston (LANUPE) tehtäviin kuuluu mm.

 • lapsivaikutusten arviointi
 • lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen
 • perheiden hyvinvoinnin ja sen jakautumisen kehityksen seuranta
 • erityisryhmien osallisuuden kehittäminen
 • hyvien käytänteiden kehittäminen neuvoston toimialalla
 • pitää osaltaan yllä ja kehittää Kempeleen lapsiperhemyönteistä julkisuuskuvaa

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston jäsenet 1.6.2017 - 31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

 • Leena Askeli, pj.
 • Tiina Gallén
 • Petra Neitola
 • Saara Ukura
 • Anne-Mari Jaara
 • Jarkko Laava
 • Jani Toropainen

Varajäsenet

 • Raija Melgin-Keränen
 • Päivi Vuokila-Oikkonen
 • Kai Similä
 • Paula Pohjanrinne
 • Arto Jalonen
 • Antti Saari
 • Jere Laava

Pikku Parlamentti on kempeleläinen lasten- ja nuorten osallisuusmalli, joka on kehitetty norjalaisen Porsgrunnin mallin mukaisesti toimimaan lapsirikkaassa kunnassa. Ajatuksena on lisätä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuutta kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa.

Pikkuparlamentti koostuu parlamentaarikoista, jotka edustavat kunnan jokaista ala- ja yhtenäiskoulua sekä lukiota. Pikkuparlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ns. täysistuntoon, jossa käsitellään lasten ja nuorten elinympäristöön, hyvinvointiin ja opiskeluoloihin liittyviä teemoja. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä lasten ja nuorten esiin nostamia kehittämiskohteita.

Pikku Parlamentin kokousten välillä parlamentaarikot kokoontuvat Lasten ja Nuorten Foorumeihin. Foorumeiden tekemiä nostoja tuodaan Pikku Parlamentin käsiteltäväksi. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa myös lasten ja nuorten toiminnassa sekä koulujen oppilaskuntien kautta. Jokaisella oppilaskunnalla on tukenaan ohjaava opettaja.

Yhteyshenkilö

Sari Okkonen, puh. 050 3078 981 sari.okkonen@kempele.fi.

Pikkuparlamentin kokousten muistiot

 • Pikkuparlamentin työkokous 26.2.2018
 • Pikkuparlamentin syyskokous 15.12.2017
 • Pikkuparlamentin ylimääräinen kokous 15.9.2017
 • Pikkuparlamentin kevätkokous 30.5.2016
 • Pikkuparlamentin syyskokous 8.12.2017 ja liite
 • Pikkuparlamentin kevätkokous 25.4.2016
 • Pikkuparlamentin syyskokous 3.12.2015

Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kempeleen nuorisovaltuustossa (2020-2021) on 14 jäsentä, puheenjohtajana Sini Pekkala ja varapuheenjohtajana Pinja-Riikka Karvonen. Nuva-kokouksia pidetään 10-12 kpl vuodessa. Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä kunnanvaltuustossa.

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään noin 13–18-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla 2021.

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot

Ota yhteyttä

Valitut nuorisovaltuutetut

 • Viivi Huotari
 • Senni Jouhten
 • Vili Kanniainen
 • Pinja-Riikka Karvonen varapj.
 • Inga Koskenniemi
 • Onni Kuivala
 • Patrik Neitola
 • Aada Nissinen
 • Ville Palinsaari
 • Sini Pekkala pj.
 • Vilja Peltokorpi
 • Venla Pieniniemi
 • Anni-Maria Teirikko
 • Eetu Vainionpää

Lisätietoa