Vammaispalvelut

 

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

 

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

  • Kuljetuspalvelut
  • Henkilökohtainen apu
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Vaikeavammaisten päivätoiminta
  • Kehitysvammaisten erityishuolto
  • Palveluasuminen

 

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudelliset tukitoimia ovat:

  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
  • Sopeutumisvalmennus
  • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin tai vaatekustannuksiin

 

 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

 

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Edellytyksenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan.

Henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti siten, että vammainen henkilö itse palkkaa avustajan ja toimii työnantajana. Tähän työsuhteeseen pätevät kaikki yleiset työoikeudelliset säädökset. Henkilökohtaisen avustajan voi etsiä esim. TE-keskuksen sivuilta: www.mol.fi.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.

 

Asunnon muutostyöt

Tavoitteena on vammaisen henkilön asumisen esteettömyys ja turvallisuus. Muutostöiden myöntämisperusteena ovat niiden välttämättömyys ja kohtuulliset kustannukset.

 

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle korvataan välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, silloin kun ne eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

 

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

 

Palveluasuminen

Palveluasuminen järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa suoriutuakseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotiin tai ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

 

Harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään kunnan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen mukaisesti. Näiden palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee olla vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikainen.

Harkinnanvaraiset palvelut:

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
Autoavustus
Sopeutumisvalmennus

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Kaisa Kuusikko
p. 050 4636 311

palvelusihteeri
Kristina Ahl
p. 040 4878 062

Virka-aikana klo 8.00 -16.00 kiireellisissä asioissa sosiaalitoimiston päivystysnumero on 044 4972273.

 

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet