KAVio - Keskusta-alueen visio

Kempeleen kunnanvaltuuston 4.5.2020 § 28 hyväksymän keskusta-alueen vision sisällön löydät kokonaisuudessaan tältä nettisivulta. Voit myös ladata vision tulostukseen sopivassa PDF-muodossa tästä linkistä. Visiota taustoittava selostus löytyy tästä linkistä.

Värikäs kansikuva

Mikä on KAVio?

Keskusta-alueen visio eli KAVio on asiakirja, jossa esitetään kunnan tahtotila ja tavoitteet keskusta-alueen kehittämisen suuntaviivoiksi, sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on ohjeellinen, kunnanvaltuuston (4.5.2020) päätöksellään hyväksymä suunnittelutyökalu.

KAVio on laadittu Kempeleen kunnan kaavoitusyksikön omana työnä. Visiotyössä on hyödynnetty kaikissa keskusta-alueen hankkeissa saatua palautetta sekä kunnan verkkosivujen kautta kerättyä visioon liittyvää palautetta. Valmistelussa on kuultu kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita.

Kempeleen keskustan alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuu lähivuosina paljon. On vireillä tai tulossa vireille useita asemakaavahankkeita. Lisäksi alueella on poikkeamispäätöksillä tai tonttijaonmuutoksilla ratkaistavia kehityshankkeita. Liikenneverkkoon kohdistuu muutospainetta ruuhkaisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Visio käsittelee koko keskustan kattavina teemoina liikennettä, kulttuuriympäristöä ja viherympäristöä. Lisäksi alueelliset suunnittelukortit sisältävät keskustan osa-alueiden läpileikkaavan suunnitteluohjeen.

Visio ohjaa ja sovittaa yhteen asemakaavahankkeita ja yleisten alueiden rakennus- ja kehittämishankkeita. Se asettaa laatukriteerejä ja määrittelee huomioonotettavia asioita asemakaavan mukaisiin rakennushankkeisiin sekä antaa eväitä käsitellä kaavasta poikkeamisia ja tonttijaonmuutoksia johdonmukaisesti.

Visio antaa virkamiehille, suunnittelijoille ja rakentajille työkaluja kunnan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä samalla kuntastrategian mukaisen väestönkasvun mahdollistamiseksi.

Visiolla ei ole tavoitevuotta, eivätkä toimenpiteet tapahdu kertarysäyksellä. Visio ohjaa hanke kerrallaan kehitystä oikeaksi koettuun, yhteiseen suuntaan. Aikataulu määräytyy useiden tekijöiden kuten asunto-ohjelman, maankäytön toteutusohjelman sekä yksittäisten kehityshankkeiden aikataulujen summana.

Teemakortit

Koko kuntakeskuksen alueelle ulottuvat aihepiirit on esitetty teemoittain. Teemakorttien kartat ja tekstit esittelevät liikennejärjestelmän, viherympäristön ja kulttuuriympäristön tavoitetilat.

Linkki teemakortteihin

Osa-alueiden suunnittelukortit

Suunnittelukortteihin on koottu aluekohtaisesti tavoitteita ja toimenpiteitä pienistä suuriin ja nopeista pitkän aikajänteen hankkeisiin.

Suunnittelukorteissa on esitelty kunkin alueen tavoiteltu luonne, rakennustyyppejä, toimintoja ja tonttien käyttötarkoituksia sekä kuvattu yleisten alueiden käyttöä ja laatutavoitteita. Tonttitehokkuus ja kerrosluku ovat ohjeelliset. Kuvituskuvat vievät alueen tunnelmaan. Kunkin alueen tärkeimmät kohteet on esitetty osa-alueen kartalla. Lisäksi korteissa on kerrottu liikennejärjestelmään liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Näissä on otettu huomioon sekä osa-alueen sisäinen että ulkopuolelle suuntautuva liikkuminen. Liikenteen top 3 -kohdasta näkee, mihin liikennemuotoihin kehittämistä kullakin alueella painotetaan.

Mihin suunnittelukortteja tarvitaan?

  • Kortit auttavat virkamiehiä ja päättäjiä löytämään yhteisen linjan eri tyyppisiä hankkeita koskevassa päätöksenteossa, mm. kun harkitaan paikkaan sopivuutta.
  • Kortit on tarkoitettu kaikille suunnittelijoille ohjenuoraksi keskustan osa-alueiden hankkeisiin.
  • Kortit auttavat sovittamaan yhteen eri aikaan toteutuvia hankkeita ja vievät kokonaisuutta yhtenäiseen suuntaan.

Milloin suunnittelukortteja käytetään?

  • Asemakaavamuutosten, tonttijakojen ja poikkeamisten valmistelussa
  • Liikenneympäristön hankkeiden suunnittelussa
  • Tontinluovutuksen laatuvaatimuksien määrittelyssä
  • Nykyisen asemakaavan mukaisten hankkeiden ohjauksessa
  • Lisäksi kunta pyrkii toiminnallaan aktiivisesti tuomaan vision mukaisesti palveluita alueelle ja edistämään tyhjien tonttien rakentumista.

Osa-alueet

Osa-alueet kartalla

Ydinkeskusta

Ydinkeskusta sijaitsee kuntakeskuksen sydämessä Asemantien ja Kauppatien ympäristössä.

Linkki Ydinkeskustan suunnittelukorttiin

Raittimiljöö

Kirkkotie on Kempeleen perinteikäs kylänraitti, joka yhdistää Asemanseudun ja Kirkonseudun toisiinsa.

Linkki Raittimiljöön suunnittelukorttiin

Asumisen nauha

Kempeleentien eteläpuolen korttelit Ketolanperäntieltä Aurinkokujalle muodostavat asumiseen painottuvaa tai sellaiseksi muuttuvaa aluetta joukkoliikennekadun ja keskustan palveluiden läheisyydessä.

Linkki Asumisen nauhan suunnittelukorttiin

Puutarhakeskusta

Keskusta-alueen vehreimmän kokonaisuuden muodostavat Pirilän hoidettu puutarha-alue, Kiiesmetsän siimes, Tähkälän puistot ja peltonäkymät sekä kirkonmäellä kohoava metsikkö. Puistojen lisäksi alue on myös kuntakeskuksen kulttuurikeidas.

Linkki Puutarhakeskustan suunnittelukorttiin

Aseman kehä

Asemanseudun ja Ristisuon poikki kaartuu rautatieaseman ympäristöön nivoutuva, joukkoliikenteeseen ja pyöräbaanaan tukeutuva, tiivistyvä asumisen ja työpaikkarakentamisen alue.

Linkki Aseman kehän suunnittelukorttiin

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kaavoitus vastaa visioasiakirjaa koskeviin kysymyksiin.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi
Puhelin: Teknisten palveluiden yhteystiedot