Ilmoitus osayleiskaavan voimaantulosta

ke 6. lokakuuta 2021 09.00.00

 

Ilmoitus osayleiskaavan voimaantulosta

Kempeleen kunnanvaltuusto on 11.3.2019 § 14 hyväksynyt Taajaman osayleiskaavan 2040.
Kunnanhallituksen päätöksellä 18.6.2019 § 194 kaava on määrätty voimaan muulta kuin valituksenalaiselta osaltaan. Osittainen voimaantulo ei ole koskenut valituksen alaisien kiinteistöjen 244-401-117-264, 244-401-117-88 ja 244-401-117-319 alueille sijoittuvia selvitysalueita ja lähivirkistysaluetta Teppolantien varresta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 16.4.2021 päätöksellään 21/0072/1 kumonnut kaavaa koskevan valituksen.
Koska hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräaikana valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kaava astuu valituksenalaisilta osin voimaan tällä kuulutuksella.

6.10.2021